71 druhů na Apríla

3. dubna 2011 v 23:53 | KubaV. |  Fotodeník
Následující článek nezáživnou formou propojuje seznam pozorovaných druhů ze dne 1.4. 2011

Kolem půl sedmé ráno mě probouzí známý hlas zvonohlíka, který se prvně ozval teprve včera. Zvonohlíci a mnoho dalších ptáků zrovna přilétají na svá hnízdiště a začínají bojovat o svá teritoria. Nastává nejlepší období pro pozorování opeřenců. Proto, i přes nepříznivou předpověď počasí, vyrážím na celodenní okružní cyklovýlet po českobudějovické pánvi, abych zaznamenal tento rychlý nástup jara.

První zastávkou jsou po ránu velice hlasité Vrbenské rybníky. Ozývají se rackové chechtaví, potápky malé, husy velké, drozdi zpěvní, žluny šedé a spousty dalších (viz seznam na konci). Po hladinách rybníků plave kolem deseti párů zrzohlávek rudozobých a několik jednotlivých samců.

Nad Velkým Vávrovským přelétá má letos první vlaštovka obecná, z právě kvetoucích vrb, všude kolem, zpívají budníčci větší a na jedné z hrází slyším první pěnici černohlavou. Na Dominu pozoruji osm tokajících potápek černokrkých, také se na Vrbeňácích objevili nedávno, stejně jako kvakoši noční a kolpíci bílí. Největší radost mi ale dělají dva páry čírky modré. U početných potápek roháčů probíhá zásnubní chování a u několika racků jsem pozoroval páření.


Husy velké občas s kejháním přeletí přes rybníky a v párech plují podél rákosí. V olších nad Černišem sedí desítka kormoránů velkých a o kus dál stojí na hnízdech volavky popelavé. Pokračuji k poli u Dasného, kde je roztroušeno 30 čejek chocholatých a desítka hus velkých. Je klasické aprílové počasí, nízké mraky se rychle ženou oblohou, občasná přeháňku je střídána krátkým problesknutím slunce. Dojel jsem k rybníku Naděje, kde na obnaženém dně spočívá pár vodouše rudonohého, několik čejek chocholatých a v malých prohlubních se snaží ukrývat tři páry kulíka říčního. Dále mířím k elektrické rozvodně, kde začíná pořádný slejvák a po poli se nahánějí zajíci a tři čejky. Překonat silnici z Dasného do Češňovic na kole není nic příjemného, hustý provoz kamionů téměř žádná krajnice a déšť mi nedovolují sledovat okolní pole a pastviny. Za nedlouho se však dostávám pryč s hlavní silnice. U rybníka Bezdrevu zase chvíli svítí sluníčko, ale na hladině jsou pouze rackové chechtaví, roháči a kormoráni.


Z lesíka u Malého Bezdrevu se ozývá datel černý. Znova prší, a vyjasňuje se, až když odbočuji ke Zlivi. Na poli kousek od odbočky nejdřív sleduji dva samce čejky a pak i bekasiny otavní, které se mi snaží schovat v brázdách. U Zlivského rybníků začíná velmi čerstvě foukat a tak pozorování není nic moc. V dálce se mihl orel mořský pronásledován asi kánětem. Na rybníce klasická sestava racků, kopřivek, březňaček a v křoví desítka kvakošů. Dál jedu podél trati kolem rákosin mokřiny u Vomáčků.


Na starém mostku přes Soudný potok obědvám, poslouchám strnady rákosní a čejky, které předvádí klasickou sestavu loopingů. Přelétá velké hejno lindušek lesních a na mokré louce se natřásá konipas bílý. Před Zbudovským nádražím odbočuji doprava, k Mydlovarům.


Z pole podél cesty vyletují konopky obecné. Na rekultivované odkališti sedí asi 60 hus se dvěma límci. A nade mnou poletuje moták pochop.


Přesouvám se k Dívčicím, začíná svítit slunce a většina oblohy je modrá. Na spuštěné Nové jsou čtyři páry husice liščí. Mimo všechny bahňáky, které jsem doposud viděl je přítomen jeden jespák bojovný a dva jespáci obecní ještě v zimním šatu. Na Černé je ještě jeden pár husic liščích, ale po chvíli všechno lítá co peří má, nad rybníkem přeletuje dospělý orel mořský.


Přejíždím koleje a směřuji od Dívčic k rybníku Oblanov, slunce už pěkně pálí, je určitě přes dvacet stupňů. Zahýbám kolem Zbudovského do stejnojmenné vesnice a pokračuji přes Zbudovská blata, kde je několik káňat lesních dvě vrány černé a krahujec obecný na lovu. Po průjezdu Plástovicemi se dostávám k rybníku Volešku, který je stále spuštěný, ale hladina se pomalu zvyšuje. Na mělčině u ostrůvku sedí velké hejno bahňáků a čírek obecných. Užívám si krásně nasvícených břehoušů černoocasých ve společnosti mnoha čejek a jespáků bojovných, vodoušů rudonohých a kulíků říčních.


Bahňáci jsou dosti ostražití, a co chvíli přeletují, netuším co je pořád tak vyrušuje, ale při přeletu zůstává na blátě sedět jeden jespák obecný. Kolem jsou spousty racků chechtavých a několik subadultních racků bělohlavých. Jsem v půlce mého okruhu, počasí se velmi změnilo, do pedálů šlapu už jen v tričku a v zápisníku mám přes sto záznamů, tuším, že druhů bude něco k sedmdesáti a mnoho jsem ještě neviděl. Při těchto úvahách vjíždím do Vlhlav, na místním rybníku nic není, akorát pořádné vlnobití, naštěstí mi vítr fouká jen do boku. Přes Malé Chrášťany se dostávám do Tupes a k Dehtáři, druhy se pořád opakují, jedna čejka a velké hejno konopek obecných potkávám u Tupes.


Na rybníku Dehtář látají surfaři na dracích, na ostrůvcích sedí nějací rackové a pár bahňáků, nejspíše čejek. Blíže už Dehtář nezkoumám, otáčím své kolo k Dehtářům a jedu s větrem v zádech jak nejrychleji můžu. Těsně za touto vesnicí však prudce brzdím, na obloze je dravec. I bez dalekohledu je určení jasné, luňák červený mi plachtí nevysoko nad hlavou, nemává křídly, jen manévruje v prudkém větru. Tak pět minut si užívám své první pozorování tohoto druhu v Česku, pak se luňák pomalu vzdaluje přes pole někam k Břehovu.
A já pokračuji přes Žabovřesky a Jaronice k rybníku Vyšatov. Na polích kolem rybníka jsou desítky čejek a jeden pár kulíka říčního. Na ostrůvku pak 15 kormoránů velkých a 200 racků chechtavých, kteří na mou přítomnost hlasitě upozorňují ostatní. Ale husy se v klidu pasou ve společnosti drozdů zpěvných na trávě vedle rybníka. Do Budějovic je už jen kousek zastavuji se už pouze nad pastvinou u Haklových dvorů, zda neuvidím bernešku. Ale místo ní se v kaluži prohání zas jen čejky a kulíci. Na koleji z balkónu odškrtávám ještě havrany a kavky a končím tento den.
Celkový výsledek je 71 druhů, přibližně 65 ujetých kilometrů za téměř 12 hodin.

Nekompletní seznam pozorovaných druhů (neobsahuje stále se opakující druhy na většině lokalitách, počty nejsou uvedeny u běžných druhů):

Vrbenské rybníky zrzohlávka rudozobá 15 M, 10 F
Vrbenské rybníky potápka malá
Vrbenské rybníky potápka černokrká 10
Vrbenské rybníky potápka roháč
Vrbenské rybníky lžičák pestrý
Vrbenské rybníky lyska černá
Vrbenské rybníky husa velká
Vrbenské rybníky racek chechtavý 1600-2000
Vrbenské rybníky polák velký
Vrbenské rybníky polák chocholačka
Vrbenské rybníky labuť velká
Vrbenské rybníky brhlík lesní
Vrbenské rybníky červenka obecná
Vrbenské rybníky kopřivka obecná
Vrbenské rybníky vlaštovka obecná
Vrbenské rybníky budníček menší
Vrbenské rybníky pěnkava obecná
Vrbenské rybníky špaček obecný
Vrbenské rybníky dlask tlustozobý
Vrbenské rybníky kormorán velký
Vrbenské rybníky strnad rákosní
Vrbenské rybníky čírka modrá 2P
Vrbenské rybníky pěnice černohlavá
Vrbenské rybníky poštolka obecná
Vrbenské rybníky kachna divoká
Vrbenské rybníky hrdlička domácí
Vrbenské rybníky mlynařík dlouhoocasý
Vrbenské rybníky slípka zelenonohá
Vrbenské rybníky volavka popelavá
Vrbenské rybníky sýkora modřinka
Vrbenské rybníky sojka obecná
Vrbenské rybníky holub hřivnáč
Vrbenské rybníky žluna šedá
Vrbenské rybníky budníček větší
Vrbenské rybníky zvonek zelený
Vrbenské rybníky čírka modrá 2P
Vrbenské rybníky kvakoš noční
Vrbenské rybníky kolpík bílý 3
Vrbenské rybníky sýkora babka
Dasný pole čejka chocolatá
Dasný pole straka obecná
Dasný pole strnad obecný
Dasný pole konipas bílý
Dasný pole drozd kvíčala
Naděje vodouš rudonohý 1P
Naděje čejka chocholatá 4
Naděje kulík říční 6
U elektrické rozvodny -Dasný čejka chocholatá 3
U elektrické rozvodny -Dasný skřivan polní
U elektrické rozvodny -Dasný linduška lesní 1 přelet
U elektrické rozvodny -Dasný rehek domácí 2
Bezdrev drozd brávník Bezdrev datel černý 1
Bezdrev budníček větší Bezdrev vrána černá
Bezdrev labuť velká Bezdrev čejka chocholatá 2
Bezdrev potápka roháč
Louže u Zlivi bekasina otavní 4
Louže u Zlivi čejka chocholatá
Zlivský rybník kvakoš noční
Zlivský rybník orel mořský 1?
U vomáčků bekasina otavní 6
U vomáčků čejka chocholatá 4
U vomáčků linduška lesní 30
U vomáčků káně lesní 1
Rekultivované odkaliště Mydlovary moták pochop 1M
Rekultivované odkaliště Mydlovary husa velká 60, B02 v páru, B77
Rekultivované odkaliště Mydlovary čejka chocholatá 5
Dívčice - Nová vodouš rudonohý 5
Dívčice - Nová kulík říční 10
Dívčice - Nová jespák obecný 2
Dívčice - Nová jespák bojovný 1
Dívčice - Nová husice liščí 4P
Dívčice - Nová hohol severní 1M
Dívčice - Nová kopřivka obecná 12P
Dívčice vrabec domácí
Dívčice vlaštovka obecná
Dívčice - Březovec vodouš kropenatý 3
Dívčice - Březovec volavka popelavá
Dívčice - husí pole husa velká 20
Dívčice - husí pole husice liščí
Dívčice - Černá orel mořský 1 ad.
Dívčice - Černá husice liščí 2P
Volešek vodouš rudonohý 20
Volešek racek bělohlavý 8
Volešek jespák bojovný 48
Volešek jespák obecný 1
Volešek racek chechtavý
Volešek čírka obecná
Volešek břehouš černoocasý 2
Tupesy konopka obecná 50
Tupesy holub domácí
Tupesy čejka chocholatá 1 M
Dehtář čejka chocholatá 10
Dehtář racek chechtavý
Dehtář kormorán velký
mezi Dehtářema a Žabovřeskama luňák červený 1
Žabovřesky čejka chocholatá 3
pole u Vyšatova čejka chocholatá 4
pole u Vyšatova kulík říční 2
Vyšatov čejka chocholatá 15
Vyšatov kormorán velký 15
Vyšatov racek chechtavý 200
Vyšatov drozd zpěvný 3
Zvadilka - CB čejka chocholatá 14
Zvadilka - CB špaček obecný 300
Zvadilka - CB kulík říční 1
CB havran polní
CB kavka obecná
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama